Användningsvillkor för Tjänsten

1. Ditt förhållande gentemot CommunityIsland

1.1 Genom att använda CommunityIslands Webbplats (”Webbplatsen”) eller CommunityIslands produkter, mjukvara, informationsströmmar och tjänster, som du tillhandahålls på, från eller genom Webbplatsen (kollektivt benämnd ”Tjänsten”) undertecknar du ett bindande avtal med CommunityIsland. Med ”CommunityIsland” avses Community Island AB vars huvudsakliga verksamhet bedrivs i Malmö, Sverige.

1.2 Ditt juridiskt bindande avtal med CommunityIsland består av (A) villkoren i detta dokument, (B) CommunityIslands Integritetspolicy [http://www.communityisland.com/modules/3/Article_posts.aspx?portal=www&PortalsModulerID=45&CatID=58&PostID=44], and (C) CommunityIslands Community Policy [http://www.communityisland.com/modules/3/Article_posts.aspx?portal=www&PortalsModulerID=45&CatID=58&PostID=45] (kollektivt benämnt ”Villkoren”).

1.3 Villkoren utgör ett juridiskt bindande avtal mellan dig och CommunityIsland i förhållande till ditt användande av Tjänsten. Det är viktigt att du tar dig tid att läsa igenom Villkoren noggrant.

1.4 Villkoren är tillämpliga i förhållande till alla användare av Tjänsten, inklusive användare som också är bidragsgivare av Innehåll till Tjänsten. ”Innehåll” inkluderar text, programvara, skripts, grafik, fotografier, ljud, musik, videor, audiovisuella kombinationer, interaktiva funktioner och annat material du får syn på, åtkomst till eller bidrar med till Tjänsten.

2. Godkännande av Villkoren

2.1 För att använda Tjänsten måste du först godkänna Villkoren. Om du inte godkänner Villkoren har du inte rätt att använda Tjänsten.

2.2 Du kan godkänna Villkoren genom att använda Tjänsten. Du är införstådd med och accepterar att CommunityIsland kommer att betrakta din användning av Tjänsten som ett godkännande av Villkoren från sådan tidpunkt och framåt.

2.3 Du får inte använda Tjänsten och godkänna Villkoren om (a) du inte uppnått den ålder som krävs för att ingå ett juridiskt bindande avtal med CommunityIsland (b) du är förbjuden eller annars juridiskt förhindrad att ta emot eller använda Tjänsten enligt lagen i det land där du är bosatt eller från vilket du återkommer Tjänsten.

2.4 Du rekommenderas att skriva ut eller spara ner en kopia av Villkoren för din egen dokumentation.

3. Villkorsändringar

CommunityIsland förbehåller sig rätten att göra ändringar i Villkoren, till exempel för att bemöta ändringar i lagstiftning eller till följd av förändringar av de funktioner som erbjuds via Tjänsten. Därför måste du regelbundet titta på villkoren för att kontrollera eventuella förändringar. Den modifierade versionen av villkoren (”Modifierade Villkor") kommer att publiceras på [LÄNK] eller göras tillgängliga genom Tjänsten (för ytterligare ändrade villkor). Om du inte accepterar de Modifierade Villkoren måste du sluta använda Tjänsten. Din fortsatta användning av Tjänsten efter det datum de Modifierade Villkoren gjorts tillgängliga kommer att anses utgöra ditt godkännande av de Modifierade Villkoren.

4. CommunityIsland-konto

4.1 För att få tillgång till vissa inslag på Webbplatsen eller andra delar av Tjänsten måste du skapa ett CommunityIsland-konto. När du skapar ditt konto måste du tillhandahålla korrekt och fullständig information. Det är viktigt att du förvarar lösenordet till ditt CommunityIsland-konto säkert och konfidentiellt.

4.2 Du måste meddela CommunityIsland omgående om du får kännedom om någon säkerhetsöverträdelse eller obehörig användning av ditt CommunityIsland-konto.

4.3 Du godkänner att du är ensamt ansvarig (i förhållande till CommunityIsland och andra) för all aktivitet som förekommer genom ditt CommunityIsland-konto.

5. Allmänna restriktioner i användningen

5.1 CommunityIsland beviljar dig härigenom tillgång till och tillåtelse att använda Tjänsten under förutsättning att följande utryckliga villkor efterlevs, och du godkänner att din underlåtenhet att uppfylla något av dessa villkor utgör ett brott av Villkoren från din sida:

  A. du förbinder dig att inte sprida någon del eller några delar av Webbplatsen eller Tjänsten, innefattande men inte begränsat till något Innehåll, i något medium utan CommunityIsland skriftliga tillåtelse om inte CommunityIsland möjliggör sådan distribution genom funktioner i Tjänsten (exempelvis CommunityIsland-moduler);
  
  B. du förbinder dig att inte förändra eller modifiera någon del av Webbplatsen eller någon av Tjänsten (innefattande men inte begränsat till CommunityIsland-moduleroch därtill relaterad teknologi);
  
  C. du förbinder dig att inte skaffa åtkomst till Innehåll genom någon annan teknologi eller något annat medel annat än med Webbplatsens presentationssidor, CommunityIsland-modulerna eller sådana andra funktioner som CommunityIsland uttryckligen kan ha angivit för detta syfte.
  
  D. du förbinder dig att inte (samt inte försöka) kringgå, avaktivera eller i på annat sätt störa Tjänsten säkerhetsrelaterade funktioner eller funktioner som (i) förhindrar eller begränsar användning eller kopiering av Innehåll eller (ii) inskränker användningen av Tjänsten eller material tillgängligt via Tjänsten;
  
  E. du förbinder dig att inte använda Tjänsten (innefattande CommunityIsland-modulerna) för något av följande kommersiella syften om du inte i har skriftligt godkännande från CommunityIsland.
        
        i. försäljning av tillgång till Tjänsten;
        
        ii. försäljning av reklam, sponsring eller marknadsföringsplats på eller inom Innehållet (utanför CommunityIslands annonsverktyg som ej ännu är lanserat, planerat våren 2011);
        
        iii. försäljning av reklam, sponsring eller marknadsföringsplats på en blogg eller webbplats som tillåter reklam och marknadsföring och som innehåller Innehåll levererat via Tjänsten, såvitt inte innehåll, som inte erhålls från CommunityIsland, visas på samma sida och är av tillräckligt värde för försäljningen.
  
  F. du förbinder dig att inte använda eller starta något automatiskt system (innefattande, men utan begränsning till, någon robot, spindel eller offline reader) som vid användning av Tjänsten skickar meddelanden till CommunityIslands servrar mer frekvent än en människa kan åstadkomma inom samma tid genom att använda en allmänt tillgänglig standard webbläsare (d.v.s. som inte är modifierad);
  
  G. du förbinder dig att inte insamla några personuppgifter (detta innefattar namn på CommunityIsland-konton) tillhörande någon användare av Webbplatsen eller Tjänsten;

  H. du förbinder dig att inte använda Webbplatsen eller Tjänsten (innefattande kommentar- och e-mailfunktionen på Webbplatsen) för att påkalla affärsmöjligheter eller kommersiella initiativ.

5.2 Du förbinder dig att vid varje tillfälle följa alla andra bestämmelser i Villkoren och i CommunityIslands Community Policy vid din användning av Tjänsten.

5.3 CommunityIsland beviljar tillhandahållare av allmänna sökmotorer tillåtelse att använda spindlar för att kopiera material från sidor [Webbplatsen?] i syfte att skapa för allmänheten tillgängliga sökindex, men inte skapande av cache-filer eller arkiv med sådant material. CommunityIsland förbehåller sig rätten att upphäva dessa undantag antingen generellt eller i specifika fall.

5.4 CommunityIsland förnyar sig oavbrutet i syfte att tillhandahålla den bästa möjliga upplevelsen för dess användare. Du förstår och godkänner att Tjänsten som CommunityIsland tillhandahåller både i sin form och natur kan komma att förändras från tid till annan utan att du informeras i förväg om ändringar.

5.5 Som en del i denna pågående förnyelse, är du införstådd med och accepterar att CommunityIsland efter eget gottfinnande kan upphöra (permanent eller tillfälligt) med att tillhandahålla Tjänsten (eller andra funktioner rörande Tjänsten) till dig eller till användare i allmänhet utan att i förväg meddela dig om detta. Du kan när som helst upphöra med din användning av Tjänsten och du är inte skyldig att informera CommunityIsland när du väljer att avsluta din användning.

5.6 Du godkänner att du är ensamt ansvarig för (och att CommunityIsland inte har något ansvar mot dig eller någon tredje part för) alla överträdelser av dina skyldigheter under Villkoren och för konsekvenserna (innefattande förlust eller skada som CommunityIsland kan åsamkas) av sådana överträdelser.

6. Upphovsrätt

6.1 CommunityIsland tillhandahåller en tydlig upphovsrättspolicy i förhållande till Användarbidrag som påstås göra intrång i någon annans upphovsrätt. Policyn återfinns på [kommer snart].

6.2 Som en del av CommunityIslands upphovsrättspolicy kommer CommunityIsland avsluta en användares tillgång till Webbplatsen om användaren har befunnits begå upprepade intrång. Ett upprepat intrång föreligger om en användare har underrättats om intrångsaktivitet mer än två gånger.

7. Innehåll

7.1 Som innehavare av ett CommunityIsland-konto kan du lämna in Innehåll. Du är införstådd med att oavsett om sådant Innehåll publiceras eller ej garanterar inte CommunityIsland att Innehållet hålls konfidentiellt.

7.2 Du bibehåller din äganderätt till ditt Innehåll, men är skyldig att bevilja begränsade licensrättigheter till CommunityIsland och andra användare av Tjänsten. Dessa rättigheter beskrivs i avsnitt 8 i dessa Villkor (Rättigheter du licensierar).

7.3 Du är medveten om och accepterar att du är ensamt ansvarig för ditt Innehåll och konsekvenserna av att posta eller publicera dem. CommunityIsland står inte bakom eller stödjer något Innehåll eller någon åsikt, rekommendation eller råd som utrycks däri och CommunityIsland är under inga omständigheter ansvarig för Innehållet.

7.4 Du garanterar att du innehar (och kommer fortsätta att inneha under din fortsatta användning av Tjänsten) alla erforderliga licenser, rättigheter, samtycken och tillåtelser som är nödvändiga för att CommunityIsland skall kunna använda ditt Innehåll i syfte att tillhandahålla Tjänsten och i övrigt för att kunna använda ditt Innehåll på det sätt som avses med Tjänsten och dessa Villkor.

7.5 Du accepterar att ditt uppträdande på Webbplatsen (och ditt Innehåll) uppfyller CommunityIslands Community Policy på [http://www.communityisland.com/modules/3/Article_posts.aspx?portal=www&PortalsModulerID=45&CatID=58&PostID=45] såsom den uppdateras från tid till annan.

7.6 Du förbinder dig att inte posta eller lägga upp något Innehåll som inkluderar material som är olagligt för dig att inneha i det land där du är bosatt, eller som det vore olagligt för CommunityIsland att använda eller inneha i samband med tillhandahållandet av Tjänsten.

7.7 Du accepterar att Innehåll som du bidrar med till Tjänsten inte innehåller upphovsrättsligt skyddat material tillhörande tredje part eller material som är föremål för någon tredje parts äganderätt (innefattande rätt till privatliv och rätt till publicitet) såvida du inte har tillåtelse från den rättmätige ägaren att använda materialet ifråga eller på annat sätt har en juridisk rätt att lägga upp materialet och bevilja CommunityIsland den licens som anges under punkten 8.1 nedan.

7.8 Vid misstanke om eventuellt missbruk av dessa Villkor förbehåller sig CommunityIsland rätten (men är inte skyldigt) att avgöra huruvida Innehåll följer de innehållsmässiga krav som uppställs i Villkoren och kan när som helst ta bort Innehåll och/eller avsluta en Användares tillgång till att lägga upp Innehåll som är i strid med Villkoren utan föregående meddelande och efter eget gottfinnande.

7.9 Du är införstådd med och medveten om, att vid användande av Tjänsten, kan du bli exponerad för Innehåll som är sakligt felaktiga, kränkande, otillständiga eller på annat sätt anstötliga. Du avsäger dig härmed rätten att åberopa några legala rättigheter, som du har eller kan ha gentemot CommunityIsland hänförliga till sådana Innehåll, i den omfattning som tillåts enligt tillämplig lag.

8. Rättigheter du licensierar

8.1 När du lägger upp eller postar ett Innehåll till CommunityIsland beviljar du:

  A. till CommunityIsland en världsomfattande, icke-exklusiv, kostnadsfri och överlåtbar licens (med rätt att underlicensiera) att använda, reproducera, sprida, göra bearbetningar av, visa och framföra Innehållet i samband med tillhandahållandet av Tjänsten och annars i samband med tillhandahållandet av Tjänsten och CommunityIslands verksamhet, innefattande men inte begränsat till, marknadsföring och vidaredistribution av Tjänsten eller delar av Tjänsten (och bearbetningar därav) i vilka mediaformat som helst och genom vilka mediakanaler som helst.
  
  B. till varje användare av Tjänsten en världsomfattande, icke-exklusiv och kostnadsfri licens att få tillgång till dina Innehåll genom Tjänsten och att använda, reproducera, sprida, göra bearbetningar av, visa och framföra sådana Innehåll i den utsträckning som tillåts av Tjänstens funktioner och av dessa Villkor.

8.2 Ovanstående licenser som du beviljar till Innehåll upphör att gälla när du tar bort eller raderar ditt Innehåll från Webbplatsen. Ovanstående licenser som beviljats av dig till kommentarer i text som du tillgängliggjort som Innehåll är eviga och oåterkalleliga, men inverkar inte i övrigt på din äganderätt som du bibehåller enligt punkten 7.2 ovan.

9. CommunityIsland-material på Webbplatsen

9.1 Med undantag för Innehåll tillgängliggjort av dig är allt annat material på Tjänsten antingen ägt av eller licensierat till CommunityIsland och är föremål för upphovsrätt, varumärkesrätt och andra immaterialrättsliga rättigheter tillhörande CommunityIsland eller CommunityIslands licensgivare. Andra förekommande varumärken eller servicemärken i Innehåll som inte tillgängliggjorts av dig tillhör respektive rättighetsinnehavare. Sådant Innehåll får inte oavsett syfte, laddas ner, kopieras, reproduceras, spridas, skickas, sändas, förevisas, säljas, licensieras eller annars utnyttjas utan föregående skriftligt samtycke från CommunityIsland eller CommunityIslands licensgivare. CommunityIsland och dess licensgivare förbehåller sig alla rättigheter som inte är uttryckligen beviljade i eller till deras Innehåll.

10. Länkar från CommunityIsland

10.1 Tjänsten kan innehålla hyperlänkar till andra webbsidor som inte ägs eller är kontrollerade av CommunityIsland. CommunityIsland har ingen kontroll över och tar inget ansvar för innehållet, integritetspolicys eller hantering på andra webbsidor.

10.2 Du är medveten om och accepterar att CommunityIsland inte är ansvarig för tillgängligheten av sådana externa sidor eller källor och stödjer inte reklam, produkter eller annat material på eller tillgängligt från sådana webbsidor eller källor.

10.3 Du är införstådd med och accepterar att CommunityIsland inte är ansvarig för förlust eller skada som kan åsamkas dig genom tillgängligheten till dessa externa sidor eller källor, eller genom att du förlitar dig på fullständigheten, riktigheten och existensen av reklam, produkter eller annat material som finns tillgängligt på eller från sådana sidor eller källor.

10.4 CommunityIsland uppmuntrar dig att vara uppmärksam när du lämnar Tjänsten och att läsa villkor och integritetspolicys på varje annan webbsida du besöker.

11. Att avsluta ditt förhållande till CommunityIsland

11.1 Villkoren fortsätter att vara tillämpliga tills du eller CommunityIsland avslutar desamma på sätt som beskrivs nedan.

11.2 Om du vill säga upp ditt juridiska avtal med CommunityIsland kan du så göra genom att (a) meddela CommunityIsland vid vilken tidpunkt som helst och (b) avsluta ditt CommunityIsland-konto. Ditt meddelande skall vara skriftligt och skickas till den adress som anges inledningsvis i dessa Villkor.

11.3 CommunityIsland kan vid vilken tidpunkt som helst, säga upp sitt juridiska avtal med dig om:

  A. du har brutit mot någon av bestämmelserna i Villkoren (eller har uppträtt på ett sätt som klart visar att du inte avser eller inte kan följa bestämmelserna i Villkoren); eller
  
  B. CommunityIsland är skyldigt att avsluta avtalet enligt lag (t.ex. om tillhandahållandet av Tjänsten till dig är eller blir otillåtet).

11.4 CommunityIsland kan vid vilken tidpunkt som helst, säga upp sitt avtal med dig om:

  A. CommunityIsland övergår till att inte längre erbjuda Tjänsten till användare i landet där du är bosatt eller från vilket du använder Tjänsten; eller
  
  B. tillhandahållandet av Tjänsten till dig, enligt CommunityIslands uppfattning, inte längre är kommersiellt genomförbart.

och i fråga om var och en av A eller B i denna klausul 11.4, om möjligt, ge rimligt varsel om sådan uppsägning.

11.5 När Villkoren slutar gälla, skall alla de legala rättigheter, förpliktelser och skyldigheter som du och CommunityIsland dragit nytta av, varit föremål för (eller som tillkommit under tiden Villkoren varit gällande) eller vilka ger uttryck för att vara gällande på obestämd tid, inte påverkas av detta upphörande och punkten 14.6 skall fortsätta att gälla på obestämd tid för sådana rättigheter, förpliktelser och skyldigheter.

12. Uteslutande av Garantier

12.1 Ingen bestämmelse i Villkoren skall inverka på lagstadgade rättigheter som du alltid är berättigad till som konsument och som du inte kontraktuellt kan förändra eller avstå från.

12.2 Tjänsten tillhandahålls ”i befintligt skick” och CommunityIsland ger inga garantier till dig i förhållande till Tjänsten.

12.3 CommunityIsland garanterar speciellt att inte:

  A. din användning av Tjänsten kommer att uppfylla dina krav,
  
  B. din användning av Tjänsten kommer att fungera utan störning, i rätt tid, är säker eller fri från felaktigheter,
  
  C. information du erhåller genom din användning av Tjänsten är korrekt eller tillförlitlig, och
  
  D. brister i driften eller funktionaliteten hos mjukvara som tillhandahålls dig som en del av Tjänsten kommer rättas till.

12.4 Inga förutsättningar, garantier eller andra villkor (innefattande underförstådda villkor som tillfredställande kvalitet, ändamålsenlighet eller överensstämmelse med beskrivningar) kan göras gällande i förhållande till Tjänsten utöver i den omfattning som uttryckligen anges i Villkoren.

13. Ansvarsbegränsningar

13.1 Villkoren exkluderar eller begränsar inte CommunityIslands ansvar för förluster som inte kan undantas eller begränsas enligt tillämplig lag.

13.2 Med förbehåll för 13.1 ovan är CommunityIsland inte ansvarig gentemot dig för:

  A. några indirekta skador eller följdskador som åsamkats dig. Detta inkluderar förlust av inkomst (vare sig orsakat direkt eller indirekt), förlust av goodwill eller renommé eller förlust av data som du lider;
  
  B. förlust eller skada som åsamkas dig som en följd av:
        
        i. tilltro som du satt till fullständigheten, riktigheten eller existensen av marknadsföring, eller som en följd av mellanhavanden eller en transaktion som genomförts mellan dig och en annonsör eller sponsor vars marknadsföring förekommer på Tjänsten;
        
        ii. ändringar som CommunityIsland företar avseende Tjänsten, eller för permanenta eller temporära avbrott i tillhandahållandet av Tjänsten (eller funktioner hos Tjänsten);
        
        iii. avlägsnande av, förvanskning av eller utebliven lagring av Innehåll och andra kommunikationsdata som bevaras eller vidarebefordras genom din användning av Tjänsten;
        
        iv. att du inte lyckas tillhandahålla CommunityIsland riktig kontoinformation;
        
        v. att du inte lyckas hålla lösenord eller information om ditt CommunityIsland-konto säkert och konfidentiellt;

13.3 Begränsningarna i CommunityIslands ansvar gentemot dig i punkten 13.2 ovan är tillämpliga oavsett om CommunityIsland underrättats om eller borde ha varit medveten om möjligheten att sådana förluster kan komma att uppstå.

14. Allmänna juridiska villkor

14.1 Villkoren utgör det fullständiga legala avtalet mellan dig och CommunityIsland och reglerar din användning av Tjänsten. Villkoren ersätter alla tidigare avtal som berör Tjänsten och som ingåtts mellan dig och CommunityIsland.

14.2 Du godkänner att CommunityIsland kan komma att förse dig med meddelanden, innefattande underrättelser om ändringar av Villkoren, via email, post eller genom anslag på Tjänsten.

14.3 Du godkänner att om CommunityIsland inte utövar eller gör gällande rättigheter som anges i Villkoren (eller som CommunityIsland kan begagna sig av under tillämplig lag), så innebär det inte att CommunityIsland har avstått från att tillvarata sina rättigheter utan dessa kan när som helst göras gällande av CommunityIsland.

14.4 Om någon domstol, med jurisdiktion att besluta i sådant ärende, slår fast att någon bestämmelse i dessa Villkor är ogiltig skall den bestämmelsen tas bort från Villkoren utan att Villkoren i övrigt påverkas. De återstående bestämmelserna i Villkoren skall fortsätta att vara giltiga och verkställbara.

14.5 Du är medveten om och godkänner att varje företag som ingår i samma koncern som CommunityIsland är en berättigad tredje man i förhållande till Villkoren och att ett sådant företag är berättigat att direkt verkställa och förlita sig på varje bestämmelse i Villkoren som ger dem en fördel eller rättighet. Utöver detta skall ingen annan person och inget annat företag vara en berättigad tredje man i förhållande till Villkoren.

14.6 Villkoren, och din relation till CommunityIsland under Villkoren, regleras av svensk rätt. Du och CommunityIsland godkänner att ni underkastar er exklusivt domstolarnas i Sverige jurisdiktion för att lösa eventuella rättsliga angelägenheter som uppkommer till följd av Villkoren. Oaktat detta godkänner du att CommunityIsland är berättigad att vända sig till valfri jurisdiktion för att ansöka om interimistiska åtgärder (eller andra likartade typer av brådskande legala åtgärder).

Datum: 27 december 2010